Heb je vragen over onze fotoboxen, dan kan je ons steeds bellen op 0472/62.22.43 en we geven je graag meer informatie. Een instant fotobox is een unieke belevenis op je feest.

Instant Fotobox Molenkouterstraat 19 – 9910 Aalter BTW BE 0761.222.841

Verkoopsvoorwaarden

Betaling:De facturen zijn betaalbaar op het adres van de fotograaf. Instant Fotobox Serge Wailly Molenkouterstraat 19-9910 Ursel. Facturen zijn contant betaalbaar, behoudens schriftelijk akkoord tussen partijen.Bij niet betaling of slechts gedeeltelijke betalingen op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15%  van het factuurbedrag en met een minimum van 125 euro.

Annulaties

Bij een annulatie van een fotobox opdracht vragen wij een forfaitaire annulatie vergoeding van 125 € per vastgelegde datum van uw event. Ook bij onvoorziene omstandigheden, overmacht of een covid-19 annulatie is deze annulatie vergoeding van toepassing.  Indien de klant evenwel binnen een termijn van 12 maanden na deze annulatie datum opnieuw hetzelfde pakket boekt, wordt de annulatie vergoeding als commerciele geste evenwel in mindering gebracht.

Klachten met betrekking tot de levering of de uitvoering van de diensten dienen per aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen de 8 dagen na factuurdatum.

  Bij gebreke aan protest binnen voorgemelde termijn, worden de levering en/of factuur geacht te zijn aanvaard.

   Dag van het evenement:Instant-fotobox zal ongeveer een uur of vroeger voor de afgesproken huurperiode arriveren. Indien je wil dat we alles eerder installeren dan dient dit

vooraf per mail bevestigd te worden.Het is aan de huurder om de locatie op de hoogte te stellen van de plaats waar we de fotobox dienen te installeren en wanneer we die terug moeten ophalen.

Het is aan de huurder om instant-fotobox er van te verzekeren dat wij het juiste adres hebben van de locatie en dat de locatie een redelijke toegang heeft. Plaatsing op de begane grond heeft voorkeur.

Bij plaatsing op een andere verdieping dient er na overleg en toestemming van instant fotobox een lift of brede trap aanwezig te zijn.

De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten periode zijn,  tenzijn anders afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen. Gebruik van onze event machine zal beginnen op de afgesproken begintijd en beeindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd, door slechte toegang op locatie of het niet te worden toegelaten op de locatie of door andere omstandigheden, zal er gewoon geeindigd worden op de afgesproken eindtijd. Er kan met de aanwezige medewerker van instant fotobox

overleg zijn voor additionele uren huur van de instant-fotobox indien er voor begeleider gekozen is. Indien u voor een begeleider standby optie (=hele nacht) gekozen heeft dan kan die vanop afstand het toestel bedienen/heropstarten ingeval van stroomonderbreking feestzaal of andere faktoren. Het standby zijn is beperkt tot 5u vanaf de opstart van de machine. Tot max 1u ’s nachts

Technische problemen: De instant fotobox slaat steeds de fotostrookjes op, zelfs als het printpapier op is of de printer uit staat.

Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen.  Bij de montage en opstart van de fotobox testen wij uitvoerig het toestel op het correct functioneren. Mocht de fotobox niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen dan kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest

Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt zijn dan het voorziene maximum aantal, dan kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog aan het maximum te komen.

    Vertraging door verkeersopstopping of voertuigproblemen

Instant-fotobox zal elk mogelijke inspanning doen om op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van instant-fotobox liggen, niet alleen door slecht weer, zal instant-fotobox de huurder en/of de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Een correcte teruggave van de reeds betaalde huur zal gedaan worden ingeval van overmacht behalve bij annulatie door de klant waarbij we dan steeds een forfaitaire annulatie vergoeding aanrekenen.

Instant Fotobox zal altijd proberen om op de afgesproken tijd op locatie te arriveren. Mocht dit door omstandigheden als vertraging door verkeersopstopping of voertuigproblemen moeilijk worden, dan zal instant-fotobox

de eindtijd aanpassen om de late start goed te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij de huurder de hoeveelheid vertraging compenseren in verhouding tot het aantal gehuurde uren.

Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen om zo snel mogelijk bij het evenement te zijn en ten alle tijde in contact te treden met de huurder.

   Beeindiging van de huur

Instant-Fotobox zal geen enkele vorm van misbruik, bedreiging, inbreuken op de anti-seksisme wet gedrag tollereren tegen ieder van onze staf of hostessen/personeel.

Mocht dit gebeuren dan behoud instant fotobox het recht om de huur onmiddelijk te beeindigen. Instant fotobox mag de huur beeindigen wanneer het materiaal dat toebehoort aan instant fotobox is beschadigd of dreigt te worden beschadigd door toedoen van de huurder en/of zijn/haar gasten.Waar mogelijk zal met de huurder en /of de locatie gesproken worden om het voorval op te lossen,

alvorens wordt overgegaan tot beeindiging van de huur. Mocht instant-fotobox hierdoor overgaan tot een vroegtijdige beeindiging van de huur, zal het volledige factuurbedrag blijven staan en zal instant fotobox geen vergoeding geven voor de resterende huurperiode. De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van instant fotobox,

aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement met uitzondering van de medewerkers van instant fotobox.Het schadebedrag zal in zijn geheel op de huurder worden verhaald. De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand,diefstal,beschadiging,ongeval,overmacht…)

Indien de wederpartij uitdrukkelijk niet wil de de gemaakte foto’s door instant fotobox gebruikt worden voor promotie doeleinde, dient de wederpartij dit vooraf schriftelijk   mee te delen aan instant fotobox.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het sharen, posten van gemaakte opnames door derden op het internet, prints of aanstootgevende selfies die gemaakt zijn met de instant fotobox.

Aansprakelijkheid :Instant fotobox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schadelijk en/of onwettig gebruik van de afgeleverde

diensten/producten door de wederpartij, noch door derden.Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van gerechtelijk arrondissement Eeklo.