Verkoopsvoorwaarden Terms and conditions - Privacy Policy

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle bezoekers van www.instant-fotobox.be en onze boeking website www.instantfotobox.s1.boothbook.com waarbij u een photobooth of instant-fotobox kan reserveren voor een feest.  Instant Fotobox ® is een geregistreerd beeldmerk en ingeschreven bij het Benelux Bureau voor Intellectuele eigendom sinds 4-01-2015 

Instant-Fotobox met vestigingsnummer 2.070.515.577 is de commerciële naam waaronder zaakvoerder Wailly Serge (ondernemingsnummer BTW BE 0761.222.841) photobooths of fotoboxen te huur aanbiedt.
Adres en contactgegevens zijn: Instant-Fotobox, Molenkouterstraat 19-9910 Aalter (Ursel) GSM 0472622243.
1.Definities :

Instant Fotobox: eigendom van Wailly Serge, gevestigd te Molenkouterstraat 19-9910 Aalter(Ursel) BE0761.222.841
Klant: degene met wie instant fotobox een overeenkomst is aangegaan
Partijen: Instant Fotobox en klant samen


2. Toepasselijkheid:
De algemene voorwaarden zijn toepassing op , huurovereenkomsten, facturen, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en alle door instant fotobox en geleverde diensten tussen de klant en Instant Fotobox.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Prijzen:

Alle prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds inclusief 21% btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

4. Betaling:
De facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum voor bedrijven en uiterlijk op de dag van het event voor particulieren. De betaling kan contant gebeuren op de dag van het event, via overschrijving op onze bankrekening BE31 0018 2854 2855, Payconiq by Bancontact bij onze mederwerker die de fotobox komt monteren en installeren of via het Mollie betalingsplatform op onze boeking website : www.instantfotobox.s1.boothbook.com via Boothbook.
Het niet uitvoeren van de betaling binnen de opgegeven betaaltermijn, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de niet vereffende rekening, doch met een minimum van 125 euro, evenals met een intrest van 1,25% per maand. (tenzij anders overeengekomen)  Behoudens aangetekend protest binnen de 8 dagen na verzending worden de facturen geacht integraal aanvaard te zijn. 
5. Annulering:
Vraagt de klant de annulatie van de reservering dan worden volgende kosten in rekening gebracht
Annulatie tot twee maanden voor de datum van uitvoering van de overeenkomst wordt de volledige som terugbetaald. Tot één maand voor de datum van uitvoering van de overeenkomst wordt 50% van de overeengekomen som terug betaald. Binnen de termijn van 30 dagen voor de datum van uitvoering van overeenkomst draagt de klant de volledige kost, er wordt niet terug betaald gezien wij op deze korte periode ook geen nieuwe klant voor de door u gereserveerde datum kunnen vinden.
Bij annulatie ten gevolge van onvoorziene omstandigheden zoals een overlijden of een covid-19 gerelateerde reden blijven bovenstaande regels van toepassing. Indien de klant evenwel binnen een termijn van 12 maanden na deze annulatie datum opnieuw hetzelfde of een groter pakket boekt, dan wordt de annulatie vergoeding als commerciële geste evenwel in mindering gebracht op de nieuwe reservatie.
Instant Fotobox heeft het recht om de overeenkomst te annuleren of vroegtijdig te beëindigen bij verbaal en/of lichamelijk agressief of inbreuken op de anti-seksime wet tegen ieder van onze staf, hostessen of personeel. 
6. Installatie en afbouwen van de Instant-Fotobox Photobooth
Benodigde ruimte
Klant/huurder is verantwoordelijk voor het faciliteren van een geschikte ruimte/plaats (droog en verlicht) en een normale 220V stroomaansluiting voor de instant fotobox. De ideale ruimte om de instant-fotobox te plaatsen is 3x3 meter met een stroomaansluiting in de directe nabijheid.
Indien deze ruimte niet mogelijk is gelieve met ons af te spreken welke oplossing er mogelijk is. Op een beursstand kunnen we als oplossing onze meest compacte fotobox op 60cmx60cm plaatsen. De instant fotobox dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de instant fotobox niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Instant Fotobox zich het recht om de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen. De klant kan voor een buiten event ons vooraf bevragen om onze shelter tent van 4x4 meter bij de fotobox te huren.
Plaatsing en installatie is altijd op de begane grond, tenzij de fotobox met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de lift.
De Instant Fotobox wordt enkel en alleen door een medewerker van Instant Fotobox opgezet en afgebroken. Eens de fotobox op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag die niet meer verplaatst worden.
Benodigde tijd 
Klant huurder zorgt ervoor dat de verhuurder (instant fotobox) minimaal één uur voor de start van de huurperiode beschikbaar heeft voor de opbouw van de photobooth en apparatuur en de afstelling hiervan. Er dient ook voldoende tijd beschikbaar te zijn na afloop van de huurperiode, inclusief verlengingen, voor de afbouw van de photobooth en apparatuur. Instant Fotobox zal bij de montage de photobooth uitvoerig testen, en de nodige testprints maken zodat alles perfect functioneert en startklaar is. 
De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen op de afgesproken eindtijd of wanneer de fotobox wordt opgehaald.
Wanneer de klant huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen, dan kan men hiervoor een medewerker van instant fotobox contacteren. Indien akkoord gegeven door de medewerker dan kan de huurperiode met extra uren daadwerkelijk verlengd worden.
De instant fotobox wordt na verhuur opgehaald door instant fotobox in zijn oorspronkelijke staat. Indien er defecten zijn aan de photobooth, de achtergrond, printer, flits, led lampen ten gevolge van de verhuur, zal de klant of zijn verzekering optreden voor de gemaakte kosten om de schade te herstellen. Bij de optionele extra huur van luxe props zoals PVC bordjes (5€st.), 3d lippen en snorren van whiskerworks.com/prop-shop blijven deze eigendom van instant fotobox en verwachten wij deze bij de afbouw van de fotobox terug mee te nemen. Het huren van deze instant fotobox luxe props optie betekend niet dat deze luxe props die 5 $ + verzend + douane invoer tax  10 € per stuk kosten eigendom worden van de klant. Indien ze verdwenen zijn dan worden ze achteraf in rekening gebracht. Papieren props kan de klant wel behouden en worden niet in rekening gebracht.
7. Gebruik van de Instant Fotobox
De Instant Fotobox kan eenvoudig gebruikt worden via de touchscreen waarbij je jezelf tijdens de countdown ziet en finaal één of meerdere selfies kan maken. Daarna kan je de foto digitaal mailen, sharen en wordt de foto bij de pakketten met printer automatisch geprint.  Fotostrips of fotostrookjes van 5x15cm printen wij automatisch steeds in duplicaat.  We kunnen de fotobox instellen om additioneel extra foto's te printen of foto's te printen in een groter papier formaat 10x15cm of 13x18cm. De kleinste printer van de design fotobox heeft een capaciteit van 400 foto uitprints per rol en de grotere printers van de Fotozuil en led fotobox heeft een capaciteit van 700 foto's uitprints per rol. Wanneer de fotorol leeg is kunnen geen extra uitprints meer gemaakt worden, maar de klant kan wel nog foto's blijven nemen. Indien er voorzien is dat een medewerker van instant fotobox ter plaatse of standby is (tot max 01u) dan kan die het fotopapier komen bijvullen en worden de resterende foto's alsnog geprint. Tijdens uw feest kunnen we voorzien dat er een medewerker standby is en telefonisch bereikbaar tijdens de verhuur. Bij eventuele problemen trachten wij dan een oplossing te voorzien. Tevens doen wij bij installatie alle nodige checks zodat de instant fotobox perfect werkt bij de opstart van de feest. 

Wij garanderen geen correcte werking van het materiaal wanneer deze situaties optreden:
Als iemand opzettelijk of onopzettelijk de stekker uit het stopcontact haalt
Als iemand de fotobox of randapparatuur probeert te verplaatsen of te openen
Als iemand de lens van de camera besmeurd met vet of slagroom waarbij de daarop volgende foto's niet meer scherp of de personen niet meer herkenbaar zijn. 
Wij verwachten van de klant huurder dat hij of zij als " goede huisvader" zal waken over de fotobox. De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor de risico's die zich kunnen voordoen (brand, ongevallen, schade door dronkenschap, diefstal...)  De daaruit vloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. Enkel rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd. Wanneer de fotobox niet meer functioneert, en we kunnen het probleem niet oplossen dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt werden dan het voorziene maximum aantal, kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog aan het maximum aantal te komen.

8.Aansprakelijkheid

Instant fotobox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de verbintenis in geval van overmacht (brand, waterschade, diefstal, ziekte..)Indien Instant Fotobox de verbintenis niet kan nakomen om één van deze redenen en we geen oplossing kunnen bieden om de samenwerking alsnog te kunnen laten doorgaan dan worden de betaalde voorschotten onverwijld terugbetaald.

De huurder/klant is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden tijdens de huurperiode.

Instant Fotobox kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige plaatsing of ophaling omwille van redenen buiten de wil van Instant Fotobox. (verkeersopstopping, ongeval,...) Instant Fotobox zal altijd proberen om op de afgesproken tijd op locatie te arriveren. Mocht dit door omstandigheden als vertraging door verkeersopstopping of voertuig problemen moeilijk worden, dan zal instant-fotobox de eindtijd aanpassen om de late start goed te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij de huurder de hoeveelheid vertraging compenseren in verhouding tot het aantal gehuurde uren. 

Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen om zo snel mogelijk bij het evenement te zijn en ten alle tijde in contact te treden met de huurder.

Voor het emailen van beelden vanaf de fotobox is een stabiele en sterke wifiverbinding vereist op de plaats waar de fotobox staat. Instant Fotobox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onvoldoende sterk signaal waarbij de foto's niet instant kunnen gemaild worden. Indien dit zich voor doet dan zal het e-mailen van foto's met een delay gebeuren. De foto's en de te versturen e-mails worden opgeslagen in de fotobox en zodra er een voldoende sterke internetverbinding is krijgt de gebruiker ze alsnog gemaild.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het delen via social media, posten van gemaakte opnames door derden op het internet, prints of aanstootgevende selfies die gemaakt zijn met de instant fotobox. 

9. Portretrecht 
De klant en zijn gasten kunnen onbeperkt gebruik maken van de instant fotobox. Bij het maken van een selfie geeft de gast zijn akkoord dat de foto kan geprint worden, digitaal opgeslagen wordt op onze military proof secure server van waaruit de gast zijn foto kan downloaden, e-mailen, sharen op social media. Alle foto's worden allemaal ongecensureerd achteraf digitaal aan de klant bezorgd via een geautomatiseerd proces. Instant fotobox kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor genomen foto's die aanstootgevend zijn, naaktbeelden bevatten of foto's die best niet voor publicatie zijn. Nadat de foto's door de klant zijn gedownload worden ze 2 maanden na het event van onze servers gewist tenzij anders afgesproken met de klant.

Indien een klant wil dat de foto's automatisch op een facebook pagina worden geplaatst, dan voorzien wij een GDPR clausule waarbij enkel de gasten die hun akkoord geven, hun foto op een facebook pagina zien verschijnen. 
De klant gaat ermee akkoord dat Instant Fotobox de genomen foto's en video's van de opstelling van de instant fotobox mag gebruiken als promotiemateriaal op onze website www.instant-fotobox.be en social media.

De gemaakte foto's door de photobooth worden niet gebruikt voor promotie of aan derden doorgegeven zonder toestemming van de klant huurder, in overeenstemming met de GDPR wetgeving. 


In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation) respecteren wij de nieuwe richtlijnen die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018 en informeren wij u hierover.

Contactgegevens: www.instant-fotobox.com www.instant-fotobox.be 0472/622243 met zaakvoerder Serge Wailly
Instant Fotobox Molenkouterstraat 19 - 9910 Aalter BTW BE 0761.222.841

Persoonsgegevens die wij verwerken
Instant fotobox verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Bij het bezoeken van de website en voor de meeste functies hoef je geen persoonlijke gegevens op te geven.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Event of feestdatum
- Feestlocatie
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een invulformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
Het gebruik van niet-persoonlijke identificatiegegevens die je browser beschikbaar stelt wanneer je een website bezoekt zoals het Internet Protocol adres IP, het type browser, de datum en tijdstip van je bezoek gebruiken we om het gedrag van onze gebruikers/bezoekers van onze website beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Instant fotobox verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden onze diensten te reserveren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Instant fotobox verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Instant fotobox neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Instant fotobox) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Instant fotobox bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam en adresgegevens: zolang je klant bent.

Delen van persoonsgegevens met derden
Instant Fotobox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo kunnen wij op een event uw e-mail adres vragen teneinde u de gemaakte foto te versturen. Bij het maken van een gratis foto en het opgeven van uw e-mail adres stemt u ermee in dat we uw foto op een beveiligde fotoshare server plaatsen.
Deze foto’s staan op een server die enkel toegankelijk is over een HTTPS geëncrypteerde en beveiligde toegang.
Op eenvoudige aanvraag kunnen wij individuele foto’s of een geheel album foto’s van een event verwijderen. Let wel dat mogelijke gedrukte QR codes die op foto’s geprint zijn teneinde de digitale versie ervan te downloaden dan niet meer mogelijk zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Instant Fotobox gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Onderstaande cookies worden gebruikt teneinde onze website optimaal te laten functioneren.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via mail op info@instant-fotobox.be  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Instant Fotobox zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Instant Fotobox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
Instant-Fotobox, gevestigd te Molenkouterstraat 19 – 9910 Aalter/ Ursel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
In het kader van de GDPR (General Data Protection Regulation) respecteren wij de nieuwe richtlijnen die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018 en informeren wij u hierover.

Contactgegevens:

www.instant-fotobox.com www.instant-fotobox.be GSM  0472 62.22.43 0475 70.09.09  info@instant-fotobox.be

Adres: Molenkouterstraat 19 - 9910 Aalter/Ursel 

zaakvoerder Serge Wailly eigenaar van Instant Fotobox® 

ondernemingsnummer BE 0761.222.841
Wie zijn we

Instant Fotobox is een team ervaren fotografen met één duidelijke missie. We love to make you smile.

Follow Us
Team
  • Serge Wailly - zaakvoerder
  • Lienda Ryserhove - designer
  • Frank, Carlos, Stef, Luna, Nathan
  • onmisbaar talent voor fotobox
  • Onze kat aka fotomodel
Instant Fotobox

Instant Fotobox photobooth huren Roeselare